WYJĄTKI KRYTYCZNE-WINDOWS 2000/XP (BŁĘDY STOP)

Błędy wyjątków krytycznych występują podczas próby zamknięcia komputera, uruchomienia systemu Windows, włączenia aplikacji oraz podczas dostępu do urządzenia fizycznego zainstalowanego w pececie, lub nawet podczas instalacji systemu windows (patrz inne wskazówki)

Stop: numer błędu w formacie_0x$$$$$$$$$ gdzie znak $ oznacza wartości od A-F i od 0-9)

W przepadku kilkunastu poważniejszych błędów pojawiają się dodatkowo ich opisy. Przykładowy komunikat o poważnym błędzie krytycznym z opisem przybierze następującą postać:
Stop: 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_ HANDLED


Podział błędów krytycznych


Aby ułatwić Wam likwidację powyższych błędów przedstawie teraz 2 procedury wedłg których należy postępować podczas naprawy.

 1. Procedura zwykła - stosujecie ją w przypadku wystąpienia pierwszy raz błędu lub zaistnienia błędu mniej dotkliwego
 2. Procedura zaawansowana - nalezy ją zastosować w przypadku błędów powtarzających się często lub błędów kwalifikowanych (czyli określonych przez producenta jako szczególnie niepokojące)

 1. Procedura zwykła reagowania na błędy krytyczne.
 2. Procedura zaawansowana stosowana w przypadku błędów kwalifikowanych.

  Producent systemu Windows wydzielił z ogólnej grupy błędów krytycznych błędy szczególnie groźne - tzw. błędy kwalifikowane. Te z kolei zostały podzielone na trzy grupy: błędy oprogramowania i sterowników, błędy plików systemowych oraz błędy sprzętowe. Dla każdej z tych trzech kategorii błędów przewidziano inną procedurę naprawczą.

Przykładowe błędy oprogramowania i sterowników przedstawia poniższa tabela
Oznaczenie błęduOpis błędu wyświetlany przez system
0x0000001 E KMODE EXCEPTION NOT HANDLED
OXOOOOOOD1 DRIYER IRQL NOT LESS OR EOTJAL
OxOOOOOOEA THREAD STUCK IN DEYICE DRIYER
0x00000050 PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
OXOOOOOOOA IRQL NOT LESS OR EQUAL
0x0000007B INACCESSIBLE BOOT DEYICE
Ox0000009F DRIYER POWER STATE FAILURE
OXC000021A STATUS SYSTEM PROCESS TERMINATED
OXC0000221 STATUS IMAGE CHECKSUM MISMATCH

Błędy o numerach 0x0000001 E, OxOOOOOOOA oraz Ox0000007B mogą mieć również swoje źródło w konfliktach sprzętowych, dlatego w braku pozytywnych rezultatów stosowania procedury przewidzianej dla błędów oprogramowania i sterników, użyjcie procedury właściwej dla błędów sprzętowych.


  Procedura reagowania w przypadku błędów oprogramowania i sterowników (takich jak powyżej) jest następująca:

 1. sprawdźcie, czy sterownik określony w komunikacie o błędzie jest cyfrowo podpisany i czy posiada certyfikat Windows Hardware Quality Labs. Aby to sprawdzić, uruchomcie narzędzie Sigverif.exe (Start/Uruchom/Sigverif.exe/ Rozpocznij). Zmieńcie wskazany w komunikacie sterownik na jego działającą wersję (błędy z tej grupy są także efektem uszkodzenia sterowników) lub zainstalujcie nową ich wersję ze strony lub płyty CD producenta systemu

  Narzędzie do weryfikowania podpisów cyfrowych sterowników


 2. wyłączcie lub odinstalujcie sterowniki zaznaczone jako błędne w Menedżerze urządzeń
 3. w przypadku gdy błąd generuje sterownik do karty graficznej, spróbujcie zamiast niego użyć standardowego sterownika VGA dostarczanego z Windows
 4. gdy błąd nie dotyczy sterowników urządzeń, odinstalujcie wszystkie programy oparte na tzw. sterownikach filtrujących. Do programów takich należą: antywirusy, zapory ogniowe, programy zdalnego sterowania, antytrojany, programy do defragmentacji dysku, zarządzania dyskami/partycjami oraz wspomagające kopiowanie i ściąganie plików
 5. jeśli błąd pojawił się zaraz po dodaniu pamięci RAM, być może został uszkodzony plik stronicowania. Nowa pamięć RAM może być również niekompatybilna lub uszkodzona. W takim przypadku usuńcie plik Pagefile.sys (znajduje się on w katalogu C: \ Windows) i wróćcie do oryginalnej konfiguracji RAM (usuńcie dodaną ostatnio kość pamięci)


Drugą kategorią błędów określanych jako błędy kwalifikowane są błędy plików systemowych. Przykłady przedstawia poniższa tabela
Oznaczenie błęduOpis błędu wyświetlany przez system
0x00000023 FAT FILE SYSTEM
0x00000024 NTFS FILE SYSTEM
Przykładowe błędy sprzętowe przedstawia poniższa tabela
Oznaczenie błęduOpis błędu wyświetlany przez system
0x0000001 E KMODE_EXCEPTION_NOTHANDLED
OxOOOOOOOA IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000007BINACCES SIBLE_BOOT_DEVICE
Ox0000007F UNEXPECTED_KLRNEL_MODE_TRAP
xC0000218 UNKNOWN_HARD_ERROR


Błędy o numerach 0x0000001 E, OxOOOOOOOA oraz Ox0000007B mogą mieć swoje źródło w błędach programowych. Jeśli procedury dla błędów sprzętowych zawiodą, użyjcie tej dla błędów oprogramowania i sterowników.
Jeśli używacie Windows 95/98/ME, komunikat o pojawieniu się błędu przybierze postać: Wystąpił wyjątek krytyczny w xxxx:xxxxxxxx.Najczęściej wystąpienie takiego komunikatu rodzi skutki nieodwracalne i zmusi Was do zamknięcia aplikacji powodującej błąd lub do zrestartowania komputera. W systemach Windows 95/98/ME błędy wyjątków krytycznych pokazują się w formie niebieskiego ekranuNiebieski ekran śmierci zwany także BSOD


Ponowna instalacja systemu

Jeśli powyższe procedury nie pomogą, usuńcie system z dysku i zainstalujcie go ponownie.Gdy zmuszeni jesteście usunąć system z dysku, zróbcie to formatując dysk zawierający system operacyjny.